Om Elvhage

CHRISTINA ELVHAGE är socialpedagog, legitimerad psykoterapeut/familjeterapeut samt är utbildad som handledare. Christina har en stor erfarenhet av kris och sorgearbete samt föräldraskap- och barnbehandling. Undervisar även i barn- och ungdomars psykosexuella utveckling. Är vidareutbildad i frågor som rör intimitet och sexualitet samt i missbruks- och beroendeproblematik.

JAN ELVHAGE är legitimerad psykolog och psykoterapeut samt utbildad handledare. Jan har en bred och lång erfarenhet av olika psykologiska behandlingsmetoder och en internationell familjeterapi utbildning. Han har stor kompetens och är vidareutbildad inom olika psykosomatiska, psykologiska och kroppsliga sjukdomstillstånd.

Psykoterapi utförs både individuellt eller till par och familjer samt till grupper och organisationer.

Psykoterapi - KBT - Konsultation - Krissamtal - Parsamtal - Barn & Förälder

 

Individuell psykodynamisk psykoterapi syftar till att förstå sig själv bättre för att kunna utvecklas i den riktning man önskar. Man bygger upp sin inre styrka och kan efterhand se ny möjligheter som utvecklas i sitt liv och får därmed större valbarhet och frihet att påverka sin livssituation. Tillsammans bygger vi en tillitsfull relation som behandlingen kan vila på.
Depression och nedstämdhet samt upplevelsen av sorg och ensamhet är känslor som starkt påverkar vår livssituation och vår relation till närstående.

Korttids- och kristerapi innebär att vi har ett avgränsat problemområde där vi arbetar målfokuserat med ett begränsat antal psykoterapeutiska samtal. Vi berör både upplevelsen i den nuvarande livssituationen och hur mönstret uppkommit tidigare i livet. Det specifika problemet kan vara en fobi, tvångstankar eller stark ångest och nedstämdhet.
Målet är att reducera eventuella symtom och stärka din självkänsla och öka din självkännedom.

Par och familjesamtal/rådgivning är psykoterapi för två eller flera som står i nära relation till varandra. Under parsamtal undersöker och arbetar man med konflikter och problem i relationen och hur man på bästa sätt kan utvecklas tillsammans. Man tittar också närmare på de mönster och behov som styr individerna i relationen och hur de uppkommit. Förståelsen för sig själv och den andre utvecklas starkt på detta sätt.
Förhållandet mellan barn och föräldrar samt styvföräldrar är andra viktiga beröringspunkter som måste hanteras och bearbetas inom parrelationen.

Barn och ungdomsterapi erbjuds utifrån deras specifika livssituation och psykologiska utveckling.

Handledning i psykoterapi erbjuds organisationer både enskilt och i grupp. Vi har lång och bred erfarenhet av verksamheter riktade mot både barn och vuxna inom såväl kommunens socialtjänst, hälso- och sjukvård samt behandling inom det privata företagandet.
Anknytningsproblematik – Barn och ungdomars utveckling – Familjeterapi – Samspel barn och föräldrar – Mentalisering – Individualterapi – Överföring klient/terapeut

Konsultation och stöd riktade till verksamhetsledare och chefer för en professionell och personlig utveckling i förhållande till sin profession. Konflikter och svårigheter inom den privata eller offentliga verksamheten gällande både enskilda medarbetare och grupprelaterade problem.

Hälsoval Skåne
Rehabiliteringsgaranti/KBT
Gäller för dig som besväras av ångest, fobier, tvångstankar, depression eller olika stressymtom.
För att du ska kunna få psykoterapeutisk hjälp inom ramen för rehabiliteringsgarantin krävs det att du har en remiss från din vårdcentral där du är listad.

Högkostnadskort och frikort gäller inom Region Skåne.
Tillsammans med din läkare kan du/ni bestämma vilken behandlingsform PDT/KBT som anses vara mest lämpligt utifrån dina symtom och problem som du önskar få hjälp med.

PDT- Psykodynamisk psykoterapi ca 20-25 samtal med uppföljning efter 3 månader.
Psykodynamisk terapi har sina rötter i den klassiska psykoanalysen men har förändrats och anpassats efter samtida forskning kring människans behov av anknytning och beroendet av nära relationer.
Målet är en ökad självförståelse och med det en tryggare och bättre självkänsla, mognad och personlig utveckling.
Inom den psykodynamiska terapin är relationen mellan patient och terapeut en viktig komponent för hur behandlingen utvecklas på bästa sätt.
Samtalen utformas utifrån patientens individuella symtom och problemställning.

KBT-kognitiv beteendeterapi ca 6-12 samtal med uppföljning efter 3 månader.
Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi. Metoden utgår från att mänskliga problem har sitt ursprung i hur individen ser på sig själv och sin omgivning. Det antas att människans tankar, känslor och beteenden ömsesidigt styr och påverkar varandra. Arbetssättet är strukturerat och koncentreras på handling. Fokus ligger huvudsakligen på faktorer som utlöser och bevarar problemen i här- och nu situationen.