Om Elvhage

CHRISTINA ELVHAGE är socialpedagog, legitimerad individual psykoterapeut- och familjeterapeut i psykodynamisk teori samt utbildad handledare. Hon arbetar sedan 2019 även med korttidsterapi utifrån en treårig utbildning i ISTDP – intensive short term dynamic psychotherapy. Christina har en lång och omfattande erfarenhet av kris- och sorgearbete samt föräldraskap och barnbehandling efter många års arbete inom barn- och ungdomspsykiatrin. Hon undervisar inom anknytningsteori samt föräldraskap och barn och ungdomars psykosexuella utveckling. Christina är vidareutbildad inom sexologi samt beroende- och missbruksproblematik.

JAN ELVHAGE är legitimerad psykolog samt legitimerad individual psykoterapeut och familjeterapeut i psykodynamisk teori samt utbildad handledare. Jan har en bred och lång erfarenhet av olika psykologiska behandlingsmetoder och är vidareutbildad inom psykosomatiska, psykologiska och kroppsliga sjukdomstillstånd.

Jan har arbetat de senaste 20 åren på privat basis och dessförinnan både inom den offentliga och privata sektorn i Europa. Han utför terapier även på Engelska och Tyska.

Psykoterapi och konsultation utförs både individuellt eller till par och familjer samt till grupper och organisationer.

Psykoterapi - KBT - Konsultation - Krissamtal - Parsamtal - Barn & Förälder

INDIVIDUELL PSYKODYNAMISK PSYKOTERAPI – PDT syftar till att förstå sig själv bättre för att kunna utvecklas i den riktning man önskar. Man bygger upp sin inre styrka och kan efterhand se nya möjligheter som utvecklas i sitt liv och får därmed större valbarhet och frihet att påverka sin livssituation. Psykodynamisk teori har sina rötter i psykoanalys och ser att viktiga och tidiga relationer har betydelse för vår utveckling samt att omedvetna och bortträngda känslor kan påverka vårt psykiska mående negativt och bidra till depression och olika stress- och ångesttillstånd i vårt vuxna liv. Vi bygger tillsammans en tillitsfull relation som behandlingen kan vila på. Depression och nedstämdhet samt upplevelsen av sorg och ensamhet är känslor som starkt påverkar vår livssituation och vår relation till närstående och där det är viktigt att vi utforskar bakomliggande faktorer och relationer samt händelser eller trauman
som hindrar dig i livet idag.

KORTTIDS- OCH KRISTERAPI innebär att vi har ett avgränsat problemområde där vi arbetar med ett målfokuserat och begränsat antal psykoterapeutiska samtal. Vi berör både upplevelsen i den nuvarande livssituationen och hur mönstret uppkommit tidigare i livet. Det specifika problemet kan vara en fobi, tvångstankar eller stark rädsla och ångest samt nedstämdhet och sorg. Sorg och kris kan vara i direkt anslutning till nuvarande händelse eller något tidigare trauma som behöver bearbetas. Målet är att reducera eventuella symtom och att stärka din självkänsla och öka din
självkännedom.

ISTDP – Intensiv dynamisk korttidsterapi är en känslobaserad psykoterapi som bygger på analytisk och dynamisk teori utvecklad i Kanada. ISTDP är utvecklad för att vara mer tidseffektiv samt fokuserad på de psykologiska problem som orsakas av inlärda automatiska beteenden såsom de försvarsmekanismer och mönster som patienten har byggt upp för att hantera starka känslor. Det kan vara ett överkritiskt tänkande som ofta handlar om att vi kritiserar oss själva eller annat destruktivt beteende. Målet med terapin är att undersöka försvaren som står i vägen för livet som vi vill leva
och att komma i kontakt med de känslor som blockerar oss.

PAR- OCH FAMILJESAMTAL är psykoterapi för två eller flera som står i nära relation till varandra. Under parsamtal undersöker och arbetar vi med konflikter och problem i relationen och hur man på bästa sätt kan utvecklas tillsammans. Vi tittar närmare på de mönster och behov som styr individerna i relationen och hur de har uppkommit
tex vilket ankytningsmönster som har utvecklats hos respektive. Förståelsen för sig själv och den andre utvecklas starkt på detta sätt.

Förhållandet mellan barn och föräldrar samt styvföräldrar är andra viktiga beröringspunkter som måste hanteras och bearbetas inom parrelationen.

BARN- OCH UNGDOMSTERAPI erbjuds utifrån deras specifika livssituation och psykologiska utveckling.

HANDLEDNING i psykoterapi och psykologisk kontext erbjuds organisationer både enskilt och i grupp samt chefs- och personalutveckling. Vi har lång och bred erfarenhet av verksamheter riktade mot både barn och vuxna inom såväl kommunens socialtjänst, hälso- och sjukvård och andra verksamheter som vänder sig mot klienter i nöd samt behandling inom det privata företagandet.

KONSULTATION och stöd erbjuds riktade till verksamhetsledare och chefer för en professionell och personlig utveckling i förhållande till sin profession. Konflikter och svårigheter inom den privata eller offentliga verksamheten gällande både enskilda medarbetare och grupprelaterade problem.

HÄLSOVAL SKÅNE – PSYKOTERAPI PDT – PSYKODYNAMISK TERAPI
Inom vårdval psykterapi behandlas patienter efter remiss från sin vårdcentral som besväras av lättare till medelsvår depression, fobier och tvångstankar samt ångest- eller stressymtom. Patienterna är 16 år eller äldre. Du som patient behöver kontakta din vårdcentral för att få hjälp och behandling utifrån den remiss som utfärdas.
Tillsammans med din vårdcentral bestämmer ni vilken behandlingsform som anses vara mest lämplig utifrån dina symtom och din egen önskan och val av terapimetod.

Vi på Elvhage Psykoterapimottagning arbetar endast med PDT.

Högkostnadsskydd och frikort gäller inom Region Skånes vårdval psykoterapi. Uteblivna besök och sena återbud inom 24 timmar debiteras patienten enligt Region Skånes regelverk med 400 kr.

PDT – PSYKODYNAMISK PSYKOTERAPI max 25 samtal med ett ytterligare uppföljningssamtal efter 3 månader.
Psykodynamisk terapi har sina rötter i den klassiska psykoanalysen men har förändrats och anpassats efter samtida forskning kring människans behov av anknytning och beroendet av nära relationer. Målet är en ökad självförståelse och med det en tryggare och bättre självkänsla, mognad och personlig utveckling. Det är även viktigt att vars och en självomsorg och självmedkänsla utvecklas och möjliggör en ökad mental läkning och återhämtning.

Inom den psykodynamiska terapin är relationen mellan patient och terapeut en viktig komponent för hur behandlingen utvecklas på bästa sätt.

Samtalen utformas utifrån patientens individuella symtom och problemställning.